LAKS TEX

3/102 H,LNS POST, COVAI ROAD,,KARUR,TAMIL NADU,KARUR,639002